Het pensioenakkoord voor 2015

Vlak voor kerst heeft het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP overeenstemming bereikt over de pensioenplannen voor 2015. Hun afspraken worden nog in wetsvoorstellen ‘vertaald’, maar ik verwacht dat de Tweede en nu ook de Eerste Kamer hun goedkeuring aan de kabinetsvoorstellen zullen geven. In dit artikel beperk ik mij tot de wijzigingen in de fiscale kaders ten opzichte van 2014 en de eerdere voorstellen voor 2015.

Het voorstel is om het maximale opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bij middelloonregeling verder te verlagen naar 1,875%. In het pensioenakkoord staat niets over eindloonregelingen en beschikbare premieregelingen, maar ik verwacht dat voor die regelingen een vergelijkbare aanpassing komt. Er komen dus weer nieuwe premiestaffels.

Het Wetsvoorstel Witteveen 2015 past ook de maximale percentages voor het partner- en het wezenpensioen aan. Maar ook daarover is in het pensioenakkoord niets vermeld.

Dus alles bij elkaar is het akkoord op dit onderdeel wel erg summier en is er op dit punt voor de uitvoeringspraktijk nog wel een invulling te verwachten.

Op basis van de logica en eerdere voorstellen, zijn de (te verwachten) maximale jaarlijkse opbouwpercentages als volgt:

Middelloonregeling

Eindloonregeling

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Pens.dt. 65 jr

Pens.dt. 67 jr

Pens.dt. 65 jr

Pens.dt. 67 jr

Ouderdomspensioen

2,25%

2,15%

1,875%

2,00%

1,90%

1,66%

Partnerpensioen

1,58%

1,51%

1,31%

1,40%

1,33%

1,16%

Wezenpensioen

0,32%

0,30%

0,26%

0,28%

0,27%

0,23%

De fiscale ruimte voor de aftrek in de derde pijler (lijfrente, oudedagsreserve) wordt ook verlaagd.

Pensioenopbouw over een salaris van maximaal € 100.000

Het salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt gemaximeerd op € 100.000. Dat bedrag is blijven staan ten opzichte van de eerdere kabinetsvoorstellen. De ingewikkelde regeling voor een netto-spaarfaciliteit in de pensioensfeer is gesneuveld. Dat viel te verwachten. Die faciliteit was vrijwel onuitvoerbaar en marginaal.

Voor mensen met een inkomen boven € 100.000 wordt het mogelijk gemaakt een oudedagsvoorziening te realiseren die neerkomt op een pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddelde salaris. Deze faciliteit wordt geïntroduceerd als nettolijfrente, waarbij de inleg uit het nettoloon geschiedt. Deze nettolijfrente wordt in box 3 vrijgesteld en de uitkering is onbelast.

Of en in hoeverre het een verstandige keuze is om gebruik te maken van deze nettolijfrente-faciliteit is de vraag. Die vraag is alleen goed te beantwoorden als de verschillende scenario’s worden doorgerekend. Pensioenadvies zal voor werknemers met een dergelijk inkomen integraal onderdeel gaan uitmaken van een financieel-planningsadvies. Poul Gelderloos PensioenInzicht biedt die integrale dienstverlening al als onderdeel van Executive Services.