Gerommel met de Gouden Handdruk

Het plan van het kabinet voor de ontslaguitkeringen was zo overzichtelijk. Met ingang van 1 januari 2014 zou het niet meer mogelijk zijn om de belastingheffing over de ontslaguitkering uit te stellen. Er moet in de toekomst in één keer worden afgerekend. Daarnaast probeerde het kabinet mensen die al een ontslaguitkering hadden gekregen (en deze in een stamrecht-BV, stamrechtverzekering of stamrechtrekening hadden staan) te verleiden om dit bedrag in 2014 in één keer tot uitkering te laten komen.

Maar zoals zo vaak bij een heldere regeling het geval is, gooit de calculerende burger roet in het eten. En dus is bij de behandeling in de Tweede Kamer het voorstel verschillende keren aangepast. Op 19 november is de Tweede Kamer akkoord gegaan met aangepaste maatregelen. Ik breng voor u in kaart hoe een en ander uiteindelijk gaat gelden.

Nieuwe fiscale behandeling

De hoofdregel blijft overeind: vanaf 1 januari 2014  moet over een ontslaguitkering direct fiscaal worden afgerekend. De Gouden Handdruk kan dus niet meer in een stamrecht worden ondergebracht om belastinguitstel te krijgen. Belastingheffing vindt plaats tegen het progressieve tarief. Bij een beetje uitkering, zeker later in het jaar, zal de heffing over de uitkering al snel 52% worden.

Dit is nog helder.

‘Overgangsregeling’ voor huidige wetgeving

De nieuwe hoofdregel geldt voor nieuwe ontslagen. Maar wat zijn nu nieuwe ontslagen? Ofwel,  onder welke voorwaarden kunnen mensen nog gebruik maken van de huidige regels om de ontslaguitkering om te zetten in een stamrecht? Dat kan als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Op 31 december 2013 moet er een voldoende bepaalbare vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer zijn. Dat betekent:
    • Het bedrag van de ontslagvergoeding moet vaststaan
    • Er moet een periodieke uitkering zijn toegezegd die voldoet aan de eisen uit de Wet op de loonbelasting.
  2. De ontslagdatum moet zijn vastgesteld. Die ontslagdatum mag niet te ver na de aanzegging van het ontslag liggen. De Belastingdienst schrijft op haar website dat een feitelijke ontslagdatum binnen de wettelijke opzegtermijn mogelijk is, maar beperkt die termijn tot maximaal zes maanden.

In de bespreking in de Tweede Kamer is ook duidelijk geworden dat het er bij de overgangsregeling niet toe doet wanneer de betaling van de ontslaguitkering door de werkgever plaatsvindt. Dat mag dus ook in 2014 zijn.

Dit overgangsrecht is onnodig ingewikkeld. Waarom de koppeling aan de wettelijke opzegtermijn? Het is toch veel duidelijker om altijd een termijn van zes maanden te hanteren. Bovendien is dat gemakkelijker uit te voeren.

Overgangsregeling afkoop bestaande stamrechten: 80%-regeling

Mensen die al een stamrecht hebben krijgen de mogelijkheid hun stamrecht in 2014 in één keer af te kopen. Dan hebben zij een paar voordeeltjes:

  1. De heffing van inkomstenbelasting vindt plaats over slechts 80% van de waarde. 20% van de waarde kan dus belastingvrij worden getoucheerd.
  2. Er is geen revisierente verschuldigd.

Het maakt niet uit of het een stamrecht in een stamrecht-BV, op een stamrechtrekening of in een stamrechtverzekering is. In alle gevallen mag – fiscaal – in 2014 afkoop plaatsvinden. Maar de financiële instelling waar de stamrechtrekening of stamrechtverzekering loopt moet natuurlijk wel meewerken aan die afkoop. Volgens de voorwaarden hoeven zij dat niet te doen, want in die voorwaarden staat een afkoopverbod. Uit  een rondje bellen naar verschillende uitvoerders volgt dat zij bereid zouden zijn om in 2014 mee te werken aan afkoop.

Er wordt ook een voorwaarde gesteld om van de 80%-regeling gebruik te kunnen maken. De werkgever moet de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 hebben betaald. Deze eis is gesteld om misbruik van de overgangsregeling te voorkomen.  Anders zouden werkgevers op het laatste moment in 2013 nog ontslagrondes naar voren kunnen halen om de werknemer in 2014 een fiscaal voordeeltje te geven.

Als de betaling na 14 november plaatsvindt, dan heb je geen mogelijkheid meer om in 2014 gebruik te maken van de 80%-regeling bij afkoop. Afkopen kan dan echter nog wel. En je hoeft ook geen revisierente te betalen.

Als je in 2014 geen gebruik maakt van de afkoopmogelijkheid dan krijg je later geen ‘herkansing’, althans volgens het huidige voorstel.

Samenvattend:

  • De nieuwe regels voor ontslagvergoedingen gelden voor nieuwe ontslagregelingen vanaf 1 januari 2014. Als de ontslagregeling uiterlijk 31 december is overeengekomen, dan geldt nog een ‘overgangstermijn’ van zes maanden waarbinnen het feitelijke ontslag moet plaatsvinden.
  • De overgangsregeling voor bestaande stamrechten houdt in dat je in 2014 alleen van de 80%-regeling gebruik kunt maken als de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 door de werkgever is gestort.