Inzicht bij Ontslag

Inzicht in de financiële toekomst van mensen zorgt er voor dat zij met vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen zien.

Op het moment dat een werknemer te horen krijgt dat hij ‘mag vertrekken’, treft hem een aantal onzekerheden, grote onzekerheden:

 • Wat kan ik, wat heb ik te bieden?
 • Voor wie ben ik van nut, wie wil mij hebben?
 • Hebben we nog wel te eten en kan ik de financiële lasten voor mijn huis nog wel opbrengen? Of moeten we verhuizen?

Het maakt daarbij niet uit of er een sociaal plan is, een vertrekregeling of begeleiding bij het vinden van een nieuwe functie wordt aangeboden. Op dat cruciale moment vallen vanzelfsprekende zekerheden weg.

Een loopbaanbegeleidingstraject helpt de werknemer inzicht te krijgen op de eerste twee aspecten. Maar vaak wordt de wezenlijke onrust bij mensen over hun financiële situatie niet herkend. En wordt er dus ook niets aan gedaan. Die niet herkende onzekerheid weerhoudt mensen vanuit een positieve grondhouding de noodzakelijke stappen te zetten naar een volgende functie. En als die wezenlijke onrust wel wordt herkend, wordt er vaak niets aan gedaan. Of afgedaan als ‘het probleem van de werknemer’.

Hierdoor duurt de periode dat werkgever en werknemer afscheid nemen van elkaar onnodig lang.

Ervaringen met Financiële Planning bij Ontslag

Werkgevers die bij reorganisatie- en ontslagtrajecten de dienstverlening Financiële Planning bij Ontslag inzetten, hebben ervaren dat:

 • Inzicht in de financiële gevolgen van het ontslag onzekerheid bij de werknemer wegneemt, waardoor hij sneller ‘klaar’ is om volgende stappen te zetten. Er is sprake van een verkorting van de periode dat de werknemer in dienst is.
 • Inzicht in de financiële gevolgen van het ontslag de werknemer duidelijkheid geeft waar eventuele knelpunten liggen en welke keuzes hij kan maken. Hierdoor komen werkgever en werknemer sneller tot overeenstemming over een vertrekregeling. Er is sprake van een professioneler en zakelijker afwikkeling van het ‘vertrek’.
 • de emoties die door onzekerheid en angstgevoelens worden gevoed, bij werknemer (en werkgever!) beter hanteerbaar worden.

Financiële Planning bij Ontslag is een aanvulling op de vaak aangeboden trajecten van loopbaan­begeleiding. De effectiviteit van een dergelijk traject wordt verhoogd en het verkort de periode tot het moment dat de werknemer zijn nieuwe plek heeft gevonden.

Onder het label Inzicht bij Ontslag levert Poul Gelderloos PensioenInzicht deze dienstverlening.

Inzicht bij Ontslag, wat kan Poul Gelderloos PensioenInzicht voor u doen?

 • Inzicht geven in de eigen financiële situatie van de werknemer zodat hijzelf de regie houdt
 • Wijzigen van het risicoprofiel voor de inrichting van de eigen financiële huishouding
 • Herschikking van de financiële middelen
 • Afwikkeling van wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie.

Inzicht bij Ontslag, welke weg gaan we met elkaar?

Inzicht bij Ontslag is een adviestraject voor de werknemer. Wat tussen werknemer en adviseur wordt besproken blijft vertrouwelijk, ook de rapportage aan de werknemer. Hierin krijgt de werkgever geen inzage. De werkgever is echter wel opdrachtgever. Daarnaast levert hij de noodzakelijke (financiële) informatie aan.

Werkgever en werknemer maken onderling afspraken over wie van hen de kosten van Inzicht bij Ontslag draagt en of/hoe dit tussen hen wordt verrekend.

Inzicht bij Ontslag, tijdsbeslag/kosten

De dienstverlening Inzicht bij Ontslag wordt op basis van een uurtarief verricht. Het aantal adviesuren dat met deze dienstverlening is gemoeid, beslaat gemiddeld circa 10 uur per werknemer. Het exacte aantal benodigde uren is onder andere afhankelijk van de inspanningen die werkgever en werknemer zelf verrichten voor het aanleveren van de noodzakelijke (financiële) gegevens.

Wensen en doelen over de inzet van de dienstverlening Inzicht bij Ontslag verschillen per werkgever. Ook de situatie waarin de werkgever gebruik wil maken van de dienstverlening Inzicht bij Ontslag kan verschillen. Gaat het om een enkele werknemer die hiervoor in aanmerking komt of is het onderdeel van een reorganisatietraject?

In een intakegesprek met de werkgever stem ik zijn uitgangspunten, wensen en doelen graag met hem af, zodat ik een op zijn situatie toegesneden adviesvoorstel kan verstrekken.

Kernpunten van Inzicht bij Ontslag

 • Vanuit de omstandigheden en persoonlijke levenswensen (de eigen ‘droom’) van de werknemer inventariseren wij de financiële aspecten en doelen. Daarop kan de werknemer zijn financiën dan inrichten. Fiscale optimalisatie is een belangrijk onderdeel
 • De werknemer ziet en begrijpt de opties. Hij kan keuzes maken waarvan hij de gevolgen doorziet
 • Focus op de essentie, waardoor de werknemer zicht houdt op zijn doel. Dus wel een kompas om op te varen, geen minutieuze routebeschrijving
 • De adviesrapporten beschrijven toekomstscenario’s, geen toekomstige zekerheden. Wij zoomen stapsgewijs in op de gevolgen van te maken en gemaakte keuzes.

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.